Návštěvní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD STADIONU STŘELNICE

§ 1 Obecná ustanovení

 1. Tento Návštěvní řád (dále jen „Návštěvní řád“) je směrnice vyhlášená majitelem fotbalového Stadionu Střelnice, označovaného rovněž názvem Stadion Střelnice, tzn. Statutárním městem Jablonec nad Nisou, dále nájemcem SPORT Jablonec nad Nisou, s. r. o. a podnájemcem Fotbalovým klubem Jablonec, a.s., se sídlem U Stadionu 4904/5, 466 01 Jablonec nad Nisou (dále také „podnájemce“), která určuje základní závazná pravidla chování všech Návštěvníků Stadionu Střelnice vstupujících do areálu Stadionu Střelnice a používajících zařízení Stadionu Střelnice (dále jen „Stadionu Střelnice“).
 2. Účelem Návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany a bezpečnosti zdraví a majetku a ochrany pořádku na Stadionu Střelnice a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou v areálu Stadionu Střelnice konat. Cílem Návštěvního řádu Stadionu Střelnice je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry na Stadionu Střelnice. Každý Návštěvník zakoupením vstupenky a/nebo svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou v areálu Stadionu Střelnice potvrzuje, že se zcela a řádně seznámil s Návštěvním řádem, že mu zcela porozuměl, souhlasí s ním, tedy s jeho obsahem a veškerými v něm stanovenými podmínkami, zavazuje se jej respektovat a dodržovat a považuje jej pro sebe za zcela závazný a výslovně pak souhlasí zejména se svým závazkem k úhradě případné smluvní pokuty ve smyslu ustanovení jeho § 6 čl. 3.

§ 2 Stadion Střelnice

 1. Stadion Střelnice slouží veřejnosti přednostně ke sledování fotbalových utkání a o způsobu jejího využití a použití rozhoduje výlučně její majitel, nájemce a podnájemce.
 2. Veřejnost může do areálu Stadionu Střelnice vstupovat pouze se souhlasem majitele, nájemce a podnájemce Stadionu Střelnice, výhradně v čase stanoveném Návštěvním řádem nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím majitele, nájemce a podnájemce Stadionu Střelnice, a pouze při dodržení podmínek stanovených Návštěvním řádem.
 3. Návštěvní řád je závazný i pro všechny osoby, které budou Stadion Střelnice využívat pro vlastní akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel jakožto i pro hosty těchto osob.
 4. Kromě majitele, nájemce a podnájemce Stadionu Střelnice je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto Návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR nebo Městská Policie.

§ 3 Pobyt v areálu Stadionu Střelnice

 1. V areálu Stadionu Střelnice mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný doklad opravňující ke vstupu, či osoby, které své oprávnění k pobytu na Stadionu Střelnice mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř areálu Stadionu Střelnice má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby jakož i Policie ČR nebo Městské Policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím dokladem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu v areálu Stadionu Střelnice, bude z areálu Stadionu Střelnice vyveden. Při opuštění areálu Stadionu Střelnice ztrácí vstupenka svou platnost; totéž platí i pro držitele permanentní vstupenky ohledně oprávnění vstupu na akci pro konkrétní hrací den.
 2. Stadion Střelnice je zpřístupněn pro veřejnost vždy nejméně jednu hodinu před zahájením akce do uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li majitelem, nájemcem či podnájemcem Stadionu Střelnice stanoveno jinak.
 3. Návštěvník bere na vědomí, že prostory areálu Stadionu Střelnice jsou monitorovány kamerovým systémem s možností záznamu.
 4. Každá osoba vstupující do areálu Stadionu Střelnice souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným pořízením a využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového a/nebo zvukového záznamu, přenosu či reprodukce akce konané na Stadionu Střelnice, a to jak pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství tak i pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části akce v souvislosti s provozovatelem a jeho smluvními partnery. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
 5. Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo uvedené na vstupence pro danou akci. Fanoušci a příznivci hostujícího týmu jsou povinni zdržovat se pouze v sektoru určeném podnájemcem Stadionu Střelnice pro příznivce hostujícího týmu a jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně příslušníků Policie ČR nebo Městské Policie.
 6. Pořadatel je oprávněn v odůvodněných případech jednostranně vymezit, že do určitých částí Stadionu Střelnice je možné zakoupit vstupenku či umožnit vstup pouze při splnění předem stanovených podmínek (dle klubové příslušnosti, připuštění vstupu bez vnějšího klubového označení apod.).
 7. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou Návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a bezpečnostní služby jakož i Policie ČR nebo Městské Policie zaujmout jiná místa než uvedená na vstupence, a to případně i v jiném sektoru. Stejné platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce.
 8. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob nebo majetku nacházejících se v areálu Stadionu Střelnice, ztrácejí oprávnění k pobytu v areálu Stadionu Střelnice a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně též příslušníky Policie ČR nebo Městskou Policií, kdykoliv vyvedeny z prostoru areálu Stadionu Střelnice.

§ 4 Vstupní kontrola

 1. Každý Návštěvník je při vstupu do areálu Stadionu Střelnice povinen bez vyžádání ukázat a během pobytu v areálu Stadionu Střelnice na požádání vydat ke kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující doklad. Na výzvu bezpečnostní nebo pořadatelské služby je Návštěvník povinen při vstupu do areálu Stadionu Střelnice i kdykoli během pobytu v areálu Stadionu Střelnice prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo jiným průkazem totožnosti. Každý, kdo nebude schopen prokázat svoji totožnost, může být z areálu Stadionu Střelnice vyveden, případně do areálu Stadionu Střelnice nevpuštěn.
 2. Příslušníci pořadatelské nebo bezpečnostní služby jakož i Policie ČR a Městské Policie jsou oprávněni provést – a to i za použití technických prostředků - při vstupu do areálu Stadionu Střelnice, a v odůvodněných případech i kdykoliv během pobytu v areálu Stadionu Střelnice, kontrolu a prohlídku osob zaměřenou na dodržování zákazu vnášení předmětů dle Návštěvního řádu nebo minimalizace bezpečnostního rizika pro danou akci. Povinnost podstoupit prohlídku se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.
 3. Do prostoru areálu Stadionu Střelnice je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost osob a majetku pobývajících v areálu Stadionu Střelnice. O zákazu vnášet takové předměty do areálu Stadionu Střelnice je z pověření majitele, nájemce a podnájemce oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v jednotlivých případech majitel, nájemce či podnájemce.
 4. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu do areálu Stadionu Střelnice, nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu Návštěvního řádu, nebude umožněn vstup do areálu Stadionu Střelnice. Pořadatel si vyhrazuje právo odepřít vstup do areálu Stadionu Střelnice i osobám, kterým byl v České republice zakázán, ať již ze strany orgánů veřejné moci či ze strany pořadatelů obdobných akcí, vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Pořadatel si dále vyhrazuje právo odepřít vstup do areálu Stadionu Střelnice také osobám, kterým byl ze strany jiných klubů zakázán vstup na Stadiony těchto klubů. Osoby, kterým byl odepřen vstup do areálu Stadionu Střelnice, nemají nárok na vrácení vstupného.
 5. Pořadatelská nebo bezpečnostní služba má právo požadovat po návštěvníkovi, aby se při vstupu do areálu Stadionu Střelnice legitimoval platným dokladem totožnosti. Osobní údaje takto zjištěné jsou bezpečnostní nebo pořadatelská služba nebo pořadatel dané akce oprávněni zpracovávat dle § 11 Návštěvního řádu. Bezpečnostní a pořadatelská služba dále stanoví způsob a ukončení nakládání s takto získanými osobními údaji návštěvníka areálu Stadionu Střelnice.

§ 5 Chování v areálu Stadionu Střelnice

 1. Každý návštěvník areálu Stadionu Střelnice je povinen chovat se v prostoru areálu Stadionu Střelnice tak, aby nedocházelo k poškozování Stadionu Střelnice, jeho vybavení, či k poškození majetku či zdraví a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby při sledování akce, která v areálu Stadionu Střelnice právě probíhá.
 2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby jakož i Policie ČR, Městské Policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.
 3. Návštěvníci areálu Stadionu Střelnice jsou povinni při svém pobytu v areálu Stadionu Střelnice respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoliv projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti a projevů. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně popsaného jednání z prostoru areálu Stadionu Střelnice bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.
 4. Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty z areálu Stadionu Střelnice musí být neustále volně průchozí a každý návštěvník areálu Stadionu Střelnice je povinen této skutečnosti přizpůsobit své jednání.
 5. V areálu Stadionu Střelnice je přísně zakázáno shromažďování, přenášení, vytváření či šíření jakýchkoli informací, dat nebo údajů týkajících se vývoje zápasů, chování nebo jakéhokoli jiného faktoru či skutečností v jakémkoliv utkání či pořizování jakéhokoli zvukového, obrazového nebo audiovizuálního záznamu či materiálu v jakémkoliv utkání (ať už pomocí elektronických zařízení nebo jinak) pro účely jakékoli formy sázení, hazardních her nebo komerčních aktivit, které nebyly předem povoleny, nebo pro jakékoli jiné účely porušující tento Návštěvní řád. Výjimkou z tohoto zákazu jsou případy, kdy k tomu Ligová Fotbalová Asociace a Fotbalový klub Jablonec, a.s. výslovně udělí oprávnění nebo povolení. Mobilní telefony lze používat pouze pro osobní, soukromé použití. V případě porušení tohoto ustanovení Návštěvního řádu může být návštěvníkům odepřen přístup do areálu Stadionu Střelnice nebo z něho mohou být vykázáni.

§ 6 Zákazy

1. Návštěvníkům Stadionu Střelnice je zakázáno vnášet do prostoru areálu Stadionu Střelnice zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu:

a/ rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál, stejně jako jakékoli samolepky,

b/ zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně,

c/ spreje, leptavé, hořlavé a barvicí látky nebo jiné nádoby s látkami ohrožujícími zdraví,

d/ láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo obdobné předměty, zejména takové, které jsou vyrobeny z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,

e/ neskladné předměty jako např. žebřík, stolička, židle, krabice či autosedačka

f/ ohňostroj / rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení,

g/ tyče pro vlajky či transparenty,

h/ konfety papírové nebo konfety z metalizované fólie včetně odpovídajících vystřelovacích zařízení,

i/ mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,

j/ alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu, toxické a omamné látky,

k/ zvířata (s výjimkou slepeckých, asistenčních a služebních psů, a to pouze v případě výslovně uděleného souhlasu podnájemce)

l/ laser ukazovátka,

m/ kufry, velké tašky, velké batohy,

n/ fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či obrazu s vyměnitelným objektivem s výjimkou předchozího a výslovně uděleného souhlasu podnájemce (např. formou akreditace)

o/ vnesené jídlo a nápoj

2. Dále je návštěvníkům zakázáno:

a/ vyslovovat, rozšiřovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení,

b/ lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a lézt na střechy,

c/ vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. hrací plocha, zázemí stadionu, vnitřní prostory, místnosti funkcionářů), resp. vstupovat do oblastí, kam návštěvník nemá platné povolení (vstupenku)

d/ házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,

e/ zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat pyrotechnické výrobky (tj. zejména ohňostroje, světlice, dýmovnice, dělbuchy aj.)

f/ ničit zařízení a vybavení areálu Stadionu Střelnice,

g/ bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující značku Fotbalového klubu Jablonec, a.s. nebo Stadionu Střelnice,

h/ popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty v areálu Stadionu Střelnice,

i/ konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat areál Stadionu Střelnice jiným způsobem, zejména odhazováním věcí,

j/ jezdit po cestách a plochách bez speciálního povolení,

k/ jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové či obrazové záznamy jak z prostoru areálu Stadionu Střelnice, tak z průběhu akce, pro komerční účely

l/ překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadiónu,

m/ porušovat uložený zákaz vstupu do areálu Stadionu Střelnice,

n/ kouření, včetně elektronických cigaret, v celém areálu Stadionu Střelnice,

o/ fyzicky nebo slovně napadat návštěvníky a příslušníky pořadatelské nebo bezpečnostní služby

p/ zakrývat si tvář šálou, kuklou či jinak s cílem ztížit či znemožnit identifikaci své osoby při vstupu na Stadion a v celém prostoru Stadionu Střelnice.

3. Každý kdo poruší jakýkoliv výše uvedený zákaz či omezení, a to včetně pokusu, plynoucí z § 6 článku 1. a/nebo 2. tohoto Návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti zaplatit společnosti Fotbalový klub Jablonec, a.s. smluvní pokutu ve výši stanovené dle § 6 odst. 4 Návštěvního řádu; smluvní pokuta je splatná na výzvu společnosti Fotbalový klub Jablonec, a.s., a to do 5 dnů od doručení výzvy k jejímu zaplacení; smluvní pokuta je přiměřená okolnostem a významu zajištěných povinností. Společnost Fotbalový klub Jablonec, a.s. je oprávněna vedle výše uvedené smluvní pokuty požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení, také náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, a to v celém jejím rozsahu (ustanovení § 2050 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku se nepoužije) a vydání věci, kterou byla vzniklá škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán. Kromě toho je společnost Fotbalový klub Jablonec, a.s. rovněž oprávněna každému, kdo poruší ustanovení tohoto Návštěvního řádu, nebo výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též natrvalo vstup do areálu Stadionu Střelnice.

 • ustanovení § 6 odst. 1 písm. c, d, e, g, h, j, l, m, n, návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti uhradit společnosti Fotbalový klub Jablonec, a.s. smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.
 • ustanovení § 6 odst. 1 písm. a, i, k, návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti zaplatit společnosti Fotbalový klub Jablonec, a.s. smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč;
 • ustanovení § 6 odst. 1 písm. b, f, návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti zaplatit společnosti Fotbalový klub Jablonec, a.s. smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč;
 • ustanovení § 6 odst. 2 písm. g, j, l, návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti uhradit společnosti Fotbalový klub Jablonec, a.s. smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč;
 • ustanovení § 6 odst. 2 písm. b, h, i, n, návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti uhradit společnosti Fotbalový klub Jablonec, a.s. smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč;
 • ustanovení § 6 odst. 2 písm. a, d, e, f, k, p, návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti uhradit společnosti Fotbalový klub Jablonec, a.s. smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč;
 • ustanovení § 6 odst. 2 písm. c, m, o, návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti uhradit společnosti Fotbalový klub Jablonec, a.s. smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

§ 7 Prodej a reklama

Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů jakož i skladování předmětů uvnitř areálu Stadionu Střelnice je povoleno jen s výslovným písemným souhlasem majitele, nájemce či podnájemce Stadionu Střelnice.

§ 8 Práva pořadatele / Dohled

Právo k výkonu funkce pořadatele má zplnomocněný zástupce podnájemce a při akcích také pořadatelská a bezpečnostní služba jakož i Policie ČR a Městské Policie.

§ 9 Odpovědnost za škody

 1. Vstup do areálu Stadionu Střelnice a užívání prostorů areálu Stadionu Střelnice uskutečňuje každý Návštěvník na vlastní nebezpečí. Podnájemce odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.
 2. Jakékoliv úrazy a škody jsou Návštěvníci povinni neprodleně nahlásit podnájemci.

§ 10 Jednání proti předpisům

 1. Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeny z Areálu Stadionu Střelnice a postihnuty zákazem vstupu do areálu Stadionu Střelnice. To samé platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření trestného jednání nebo přestupku, může být učiněno trestní oznámení. Osobě, pobývající v areálu Stadionu Střelnice na základě permanentní vstupenky, která poruší ustanovení Návštěvního řádu, může být zneplatněna permanentní vstupenka s tím, že taková osoba může být postihnuta zákazem vstupu do areálu Stadionu Střelnice. Osoby, kterým bude z důvodu porušení Návštěvního řádu uložen zákaz vstupu do areálu Stadionu Střelnice a které tento zákaz poruší, budou postiženy smluvní pokutou ve výši 50.000,- Kč.
 2. Jednání v rozporu s ustanoveními § 6, čl. 1 a/nebo 2 Návštěvního řádu jsou ve smyslu § 6, článku 3 postihována smluvní pokutou ve výši stanovené dle § 6 odst. 4 Návštěvního řádu.
 3. Opatření podle odstavce 1 tohoto paragrafu vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti podnájemci nebo pořadateli dané akce.
 4. Práva pořadatele zůstávají nedotčena.

§ 11 Ochrana osobních údajů

 1. Návštěvníci berou na vědomí, že celý objekt areálu Stadionu Střelnice je monitorován průmyslovými kamerami a že kdykoliv během pobytu v areálu Stadionu Střelnice mohou být pořizovány jejich fotografie, obrazové a zvukové záznamy.
 2. Návštěvníci berou na vědomí, že Fotbalový klub Jablonec, a.s., a dále i Fotbalová asociace České republiky ("FAČR") a Ligová fotbalová asociace ("LFA"), mohou jako správci zpracovávat osobní údaje každého Návštěvníka, a to i bez souhlasu subjektu údajů, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby. Účelem zpracování osobních údajů je zajištění bezpečnosti osob a majetku na Stadionech, zamezení vstupu na Stadiony osobám, které se dopouštějí na Stadionech porušování Návštěvních řádů či protiprávního jednání. Za tímto účelem mohou správci tyto osobní údaje předávat i jiným osobám, a to zejména dalším fotbalovým klubům v České republice.
 3. Zpracovávány mohou být osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, číslo dokladu totožnosti, fotografie, obrazové a zvukové záznamy, popis jednání, které je považováno za jednání v rozporu s Návštěvním řádem či protiprávní, a údaje o přijatých opatřeních a udělených trestech.
 4. Každý Návštěvník, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

§ 12 Účinnost

Tento Návštěvní řád areálu Stadionu Střelnice je účinný od 1. 7. 2023.

Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner