Obchodní podmínky

pro prodej permanentních vstupenek a vstupenek na utkání Fotbalového Klubu Jablonec, a.s. ze dne 1.6.2023

Článek I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Předmět obchodních podmínek

1.1 V souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vydává obchodní společnost Fotbalový Klub Jablonec, a.s., IČO 250 23 144, se sídlem Jablonec nad Nisou, U Stadionu 4904/5, PSČ 466 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložce 1010 (dále v textu jen jako „Fotbalový Klub Jablonec“) tyto obchodní podmínky koupě vstupenek a permanentních vstupenek na fotbalová utkání Fotbalového Klubu Jablonec v první fotbalové lize a v poháru, Poháru FAČR, pořádané Fotbalovou asociací České republiky a na nadnárodní soutěže na ně navazující (dále v textu jen jako „vstupenky“).

1.2 Tyto obchodní podmínky se vztahují na koupi vstupenek učiněnou přímo od Fotbalového Klubu Jablonec, stejně jako na koupi prostřednictvím některého zprostředkovatele, kterého Fotbalový Klub Jablonec angažoval k prodeji vstupenek.

1.3 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy o koupi vstupenek, byly kupujícímu řádně poskytnuty Fotbalovým Klubem Jablonec, jím angažovanými zprostředkovateli prodeje a jsou umístěny na internetových stránkách Fotbalového Klubu Jablonec. Koupí vstupenky kupující prohlašuje, že mu jsou tyto podmínky zcela známy a zavazuje se jimi řídit po celou dobu platnosti permanentní vstupenky, případně po celou dobu zápasu a bezprostředně před ním a po něm v případě vstupenky na jednotlivý zápas. Za permanentní vstupenku se podle této smlouvy považuje i kombinovaná vstupenka na dvě utkání v řadě.

1.4 Na stadionu je přísně zakázáno shromažďování, přenášení, vytváření či šíření jakýchkoli informací, dat nebo údajů týkajících se vývoje zápasů, chování nebo jakéhokoli jiného faktoru či skutečností v jakémkoliv utkání či pořizování jakéhokoli zvukového, obrazového nebo audiovizuálního záznamu či materiálu v jakémkoliv utkání (ať už pomocí elektronických zařízení nebo jinak) pro účely jakékoli formy sázení, hazardních her nebo komerčních aktivit, které nebyly předem povoleny, nebo pro jakékoli jiné účely porušující tyto Podmínky. Výjimkou z tohoto zákazu jsou případy, kdy k tomu Liga a klub výslovně udělí oprávnění nebo povolení. Mobilní telefony lze používat pouze pro osobní, soukromé použití. V případě porušení těchto podmínek může být návštěvníkům odepřen přístup na stadion nebo z něho mohou být vykázáni.

2. Způsoby prodeje vstupenek a permanentních vstupenek

2.1 Koupě vstupenek se činí na návrh, tzv. poptávkou. Poptávka na zakoupení vstupenky a permanentní vstupenky (vstupenek a permanentních vstupenek) je činěna kupujícím, a to sdělením požadavku na vybrané vstupenky, anebo permanentní vstupenky obsluze oficiálního prodejního místa vstupenek a permanentních vstupenek Fotbalového Klubu Jablonec.

2.2 Pokud zákon nebo tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, není možné od koupě odstoupit bez udání důvodu, tj. kupní cena vstupenek se nevrací. Pokud zákon nebo tyto obchodní podmínky nestanoví jinak již zakoupená vstupenka, anebo permanentní vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození není poskytována náhradní vstupenka. V případě ztráty či poškození permanentní vstupenky je poskytnuta náhradní permanentní vstupenka po uhrazení paušálně stanovených nákladů spojených s výměnou, v celkové výši 100,- Kč.

3. Ceny a poplatky

3.1 Cena vstupenky a permanentní vstupenky se uvádí včetně zákonné sazby daně z přidané hodnoty podle platného a účinného zákona o dani z přidané hodnoty.

3.2 Cena permanentní vstupenky se skládá ze vstupného, z ceny rezervace místa na tribuně a z paušálně stanovených nákladů za vydání karty (nosiče permanentní vstupenky), který činí 100,- Kč.

3.3 V případě, že bude vstupenka, permanentní vstupenka či jiný obsah se vstupenkami spojený zasílán kupujícímu poštou, zavazuje se kupující uhradit paušální náklady spojené s přepravou zásilky do jím určeného místa, který zahrnuje balné, poštovné či jiný další nezbytně nutný náklad na přepravu zásilky zákazníkovi.

3.3.1 Fotbalový Klub Jablonec bude přepravu zásilek obsahujících vstupenky provádět prostřednictvím České pošty, s. p., přičemž takto činěná přeprava se řídí pravidly a obchodními podmínkami dodání České pošty, s. p. Kupující bere tuto skutečnost na vědomí a Fotbalový Klub Jablonec neručí za pozdní doručení ani za ztrátu zásilky přepravované Českou poštou s. p.

4. Používané pojmy

4.1 Vstupenka
Doklad opravňující majitele ke vstupu na konkrétní utkání, případně konkrétní místo, určený pro jednorázové použití.

4.2 Permanentní vstupenka
Doklad opravňující majitele ke vstupu na utkání soutěže na permanentní vstupence uvedené. V případě, že na základě vyšší moci, rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy či orgánu řídícího příslušnou soutěž nebude možné k určitému utkání či utkáním využít konkrétní sedačku, k jejímuž užívání je majitel permanentní vstupenky oprávněn, je Fotbalový Klub Jablonec oprávněn vyloučit permanentní vstupenky, jichž se opatření dotýká, z přístupu na utkání. Fotbalový Klub Jablonec je povinen o tomto opatření informovat majitele takto vyloučených permanentních vstupenek na internetových stránkách www.fkjablonec.cz nejpozději tři dny před konáním utkání. Povinnost Fotbalového Klubu Jablonec informovat tři dny před konáním utkání se neuplatní, pokud skutečnost zakládající opatření podle tohoto odstavce nastane méně než 3 dny před konáním takového utkání. Majiteli permanentní vstupenky nepřísluší v takovém případě nárok na slevu či vrácení ceny permanentní vstupenky. Nárok na slevu či vrácení ceny za permanentní vstupenku nevznikne ani v případě, že na základě vyšší moci, rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy či orgánu řídícího příslušnou soutěž nebude možné určité utkání či část dané soutěže konat.

4.3 Oficiální prodejní místa vstupenek a permanentních vstupenek (dále také jen OPM)
Prodejní místo vstupenek a permanentních vstupenek na adrese U Stadionu 4904/5, Jablonec nad Nisou či jiné další místo uvedené na internetových stránkách www.fkjablonec.cz. Provozní dobu těchto prodejních míst stanovuje provozovatel prodejního místa.

4.4 Voucher
Potvrzení o zaplacení o zaplacení vstupenky a permanentní vstupenky. Voucher slouží jako doklad o zaplacení vstupenky či permanentní vstupenky na něm uvedené. Voucher může zákazník vyměnit za vstupenku jen v době stanovené a oznámené Fotbalovým Klubem Jablonec na internetových stránkách www.fkjablonec.cz.

4.5 Akce
Soubor fotbalových utkání nebo jednotlivá utkání případně jiné akce popsané na www.fkjablonec.cz.

Článek II
PRODEJ VSTUPENEK A PERMANENTNÍCH VSTUPENEK PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉHO PORTÁLU www.ticketstream.cz

1. Popis služby

1.1 Vstupenky lze zakoupit prostřednictvím služby elektronických komunikací na internetových stránkách www.tickestream.cz. Službu pro Fotbalový Klub Jablonec zajišťuje společnost TICKETSTREAM s.r.o., IČO 266 95 944, se sídlem Vladimírova 567/11, Praha 4 a řídí se pravidly a obchodními podmínkami uveřejněnými na internetových stránkách www.tickestream.cz.

Článek III
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Bezpečnost dat

1.1 V souladu s ustanovením § 9 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, uděluje kupující poskytnutím svých osobních údajů při nákupu vstupenky, výslovný souhlas s jejich zpracováním, a to v rozsahu uvedeném níže v těchto obchodních podmínkách. Kupující poskytující údaje, zakoupením vstupenky prohlašuje, že je 18 let a více stár a že není omezen na svéprávnosti.

1.2 Účelem zpracování osobních údajů je zejména plnění na smlouvu o koupi vstupenek a dále k účelům bezpečnostním a k účelům adresování sdělení ohledně vstupenky a obchodních sdělení Fotbalového Klubu Jablonec – viz. bod 1.3. Zpracovávány budou pouze identifikační údaje v rozsahu jména, příjmení, kontaktních údajů a věku. Správcem je Fotbalový Klub Jablonec. Fotbalový Klub Jablonec je registrován ke zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem reg. č. 00052416.

1.3 Informace o zpracování osobních údajů

 • Fotbalový Klub Jablonec, a.s., se sídlem U Stadionu 4904/5, IČ: 25023144., zapsané ve veřejném rejstříku vedenému Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1010 („Správce“), zpracovává osobní údaje svých zákazníků, kteří jsou fyzickými osobami („subjekty údajů“). Subjekty údajů mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese petr.flodrman@fkjablonec.cz.
 • Správce bude zpracovávat identifikační a kontaktní údaje subjektu údajů a dále údaje shromážděné Správcem při plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů („smlouva“).
 • Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů pro účely:
  • plnění smlouvy, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“);
  • dodržení právní povinnosti Správce stanovené obecně závazným právním předpisem, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost Správce uchovávat účetní a daňové doklady)
  • určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Správce, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; a
  • zasílání obchodních sdělení, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu Správce spočívajícího v přímém marketingu.
 • Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:
  • k účelu podle čl. 3.1 výše budou osobní údaje zpracovávány do zániku závazků ze smlouvy. Tím není dotčena možnost Správce tyto osobní údaje následně dále zpracovávat (v nezbytném rozsahu) k účelu podle článku 3.2, 3.3 a/nebo 3.4 výše;
  • k účelu podle čl. 3.2 výše budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti Správce;
  • k účelu podle čl. 3.3 výše budou osobní údaje zpracovávány do uplynutí 4. kalendářního roku následujícího po skončení záruční doby podle smlouvy (pokud byla ve smlouvě sjednána záruka za jakost), nejméně však do uplynutí 5. kalendářního roku následujícího po zániku závazků ze smlouvy. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém jsou řešeny práva či povinnosti Správce ve vztahu k příslušnému subjektu údajů, neskončí doba zpracování osobních údajů k účelu podle čl. 3.3 výše před skončením takového řízení;
  • k účelu zasílání obchodních sdělení podle čl. 3.4 výše budou osobní údaje zpracovávány do doby, než subjekt údajů vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním.
 • Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování podle čl. 4 výše budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány (skartací nebo jiným způsobem, který zajistí, že se s osobními údaji nebudou moci seznámit neoprávněné osoby) či anonymizovány.
 • V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají subjekty údajů řadu práv, včetně práva požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování (za podmínek čl. 18 GDPR), a vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR), jakož i práva na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR).
 • Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 • Poskytnutí osobních údajů ze strany subjektu údajů je smluvním požadavkem. Subjekt údajů nemá zákonem uloženou povinnost osobní údaje poskytnout, ale Správce tyto údaje potřebuje k uzavření a plnění smlouvy.

6.Správce je oprávněn předat osobní údaje příjemcům, se kterými uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů a kteří budou pro Správce zpracovávat osobní údaje jako jeho zpracovatelé. Aktuální seznam zpracovatelů je ke zhlédnutí na www.fkjablonec.cz.

2. Ostatní ustanovení

2.1 Kupující bere na vědomí, že označení místa v hledišti stadionu je pouze orientační a v době od zakoupení vstupenky do doby konání akce může dojít ke změně značení a dispozičního uspořádání míst na stadionu a že umístění rezervovaného místa není podstatnou náležitostí zakoupené vstupenky.

3. Účinnost obchodních podmínek

3.1 Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

3.2 Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 6. 2023 a platí po dobu trvání sezóny 2023/2024.

Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner